Tekst op de pagina kunt u groter maken door op Ctrl+ te klikken.

Gescheiden afval Rijnsburg

Hieronder de wijkraad over omgekeerd inzamelen plus

Geachte college en leden van de gemeenteraad,

De wijkraad Rijnsburg heeft kennis genomen van de voorkeur van het college voor de inzamelvariant Omgekeerd inzamelen plus (light), variant 2.

In de Beleidsuitgangspuntennotitie hierover wordt gesteld dat Katwijk in 2014 de ambitie heeft geformuleerd tot 80% afvalscheiding te komen aan het einde van 2023. In dit kader is in 2014-2015 een aantal toekomstscenario’s onderzocht. Welke onderzoeksmethode is hiervoor gebruikt? Het scenario “Omgekeerd inzamelen plus” kwam als beste naar voren. Waarop is dit gebaseerd?

Op basis van dit scenario-onderzoek werd “Omgekeerd inzamelen plus” verder uitgewerkt. Waarom de andere scenario’s niet? Bijvoorbeeld variant 4 die net zo goed scoorde volgens voornoemde notitie.

Nederland telt 388 gemeenten. Hoeveel hiervan hebben ook “Omgekeerd inzamelen plus” geïmplementeerd? Hoeveel gemeenten hiervan zijn tevreden met deze methode? Worden de doelstellingen gehaald? Kunnen deze gemeenten vergeleken worden met Katwijk? Volgens voornoemde notitie heeft Katwijk een relatief hoog aantal ondergrondse verzamelcontainers in vergelijking met andere gemeenten, daardoor wordt de verandering naar een nieuw systeem groter en daardoor complexer. Heeft het college dit meegenomen in zijn overweging? In twee wijken binnen een niet nader genoemde gemeente wordt momenteel geëxperimenteerd met ondergrondse containers om de afvalscheidingresultaten te verbeteren. De resultaten zijn nog niet bekend (zie pagina 18). Waarom niet hierop wachten? Trouwens, het VANG, een programma van het Rijk adviseert op hun website eerst een pilot uit te voeren in een beperkt gedeelte van de gemeente alvorens te starten met een uitrol binnen de hele gemeente. Waarom wil Katwijk dan meteen een uitrol doen voor de gehele gemeente en legt men het advies van de Rijksoverheid om te starten met een pilot naast zich neer?

Milieu

Op pagina 9 van vernoemde notitie staat het kopje: Dilemma: balans tussen milieudoelstelling en service. Er is nergens een milieudoelstelling geformuleerd of wordt hiermee de scheidingsdoelstelling bedoeld. Dit is een onjuiste formulering omdat de kwaliteit van het milieu van veel meer factoren afhangt. Ik durf zelfs te stellen dat de gekozen variant slecht is voor het milieu. Er worden tienduizenden plastic containers aangeschaft en het is inmiddels algemeen bekend dat plastic zeer slecht is voor het milieu. Deze containers kunnen aan het eind van hun levensduur niet gerecycled worden want ze zijn vervaardigd van hard plastic.; dit in tegenstelling tot het staal en beton wat voor de ondergrondse containers wordt gebruikt, deze zijn veel duurzamer.

Op dit moment rijdt de vuilniswagen een vast aantal punten af; dit zal drastisch toenemen doordat de wagen in de nieuwe situatie elk huis af moet. Veel extra kilometers die afgelegd moeten worden. Vooral het steeds opnieuw optrekken levert veel fijnstof op: een extra belasting van het milieu. Is er voor al deze extra bewegingen ook een extra wagen nodig? Hoe zit het met het aantal FTE wat ingezet moet worden, neemt dit ook toe? Meer adressen is meer meters is meer tijd en dus zijn er meer mensen nodig om het afval in te zamelen.

 

Dagelijks fiets ik van Rijnsburg naar grens Leiden – Voorschoten. Hierbij kom ik door Nieuw Rhijngeest in Oegstgeest en zie daar op verscheidene dagen van de week de containers mannetje aan mannetje buiten staan. Hoe denkt de gemeente bij dit systeem te gaan handhaven wanneer iemand zijn restafval in de groenbak van een ander gooit? Het is niet te controleren of het verkeerde vuil door de eigenaar van de container er zelf is ingestopt. De vuilniswagen tilt er twee tegelijkertijd op en rijdt dan weer verder. Vaak liggen er ook wel een paar om waardoor het afval door de wijk verspreid ligt. Dit trekt meeuwen aan maar Katwijk is dol op meeuwen, denk maar onze Kappie. Zitten we te wachten op zwerfvuil en meeuwen- overlast?

Hygiene

De GFT containers zullen eens per 2 weken worden geleegd en in de zomer elke week. We hebben net een heerlijk warm weekend gehad en wat denkt u wat er gaat gebeuren als er een week lang een bak in de zon staat met restjes eten? Dat gaat stinken en trekt ongedierte aan. Gaan we dan op warme dagen 2 keer per week ophalen? Hoe gaat dit gecommuniceerd worden naar de burgers want die bakken komen niet vanzelf op de juiste plaats aan de weg. Wat gaat er gebeuren met mensen die precies tussen 2 ophaalmomenten op vakantie gaan? Blijft daar de container minimaal 2,5 week in de achtertuin staan met alle gevolgen van dien?

Kosten

Eén van de uitgangspunten is dat het nieuwe inzamelsysteem niet meer mag kosten dan het huidige. Dit lijkt mij een haast onmogelijke opgave gezien de investeringskosten. In de notitie (zie pagina 20) wordt uitgegaan van een bedrag tussen de 900.000 tot 1.000.000 euro. Alleen de beoogde variant is doorgerekend en de andere niet. Er zijn al diverse kredieten beschikbaar o.a. nr. 1721148 voor het vervangen van de rolcontainers: deze zouden al financieel afschreven zijn. Worden deze containers vervangen ook als ze niet kapot zijn? Niet echt milieubewust van een gemeente die dit hoog in het vaandel heeft staan.

Als ik zelf een berekening maak dan kom ik op een totaal ander bedrag uit: Katwijk heeft ruim 26.265 huishoudens x 3 containers per huis en 60 tot 75 euro per container (prijs gebaseerd op meerdere websites) dan kom je uit op 4,7 tot 5,9 miljoen euro. Wil je een slot op elke container om te voorkomen dat anderen jouw container misbruiken dan kost het al bijna het dubbele. Als de gemeente uitgaat van 900.000 tot 1.000.000 euro vraag ik mij af waar ze de containers gaan bestellen. De kosten voor het verwijderen en herplaatsen van de helft van de ondergrondse containers uit Rijnburg (groen) komen hier nog bovenop. De schatting van 2000 euro per container lijkt mij te positief voorgesteld.

Plaatsing containers

Als wijkraadslid ben ik door diverse, vooral oudere Rijnsburgers voor wie de containers een schrikbeeld zijn, aangeklampt. Ze geven aan dat ze fysiek niet in staat zijn deze containers aan de straatkant te zetten.

In het oude centrum van Rijnsburg zijn de stoepen en rijbaan erg smal, zoals aan de Vliet en de Koestraat. Waar gaat men de containers hier plaatsen? Op de stoep kan niet want dan moeten de voetgangers op de rijbaan lopen en wanneer ze op rijbaan geplaatst worden kan er geen auto meer langs. De enige plekken die over blijven zijn parkeervakken. Mensen zetten ’s morgens voordat ze naar hun werk gaan de container neer en halen hem bij thuiskomst pas weer weg, waardoor er de hele dag niet geparkeerd kan worden. Dit zal ook gelden voor de oude kernen van Katwijk en Valkenburg.

Draagvlak

De Rijnsburgers zijn zeer tevreden over het huidige systeem (80%), is uit de enquête gebleken. Met de invoering van “Omgekeerd inzamelen plus” wordt voorbij gegaan aan de wensen van de bewoners en de inbreng van de focusgroep. Juist nu de gemeente een speerpunt heeft gemaakt van participatie wordt deze inbreng niet meegenomen in de uitwerking. Sterker nog: er werd aan de focus groep bij aanvang al meegedeeld dat “Omgekeerd inzamelen plus” de voorkeur had. De wijkraad stelt dan ook voor om een besluit hierover aan te houden en de alternatieve nader te onderzoeken. Draagvlak onder de burgers voor de juiste keuze is het sleutelwoord.

Wijkraad Rijnsburg